2007: Issue II

Curriculum Vitae of Prof.Dr.Reşat Kaynar

Prof.Dr.Ali Rıza Okur
Presentation: My Dear Ord. Prof. Reşat Kaynar

Prof.Dr.Dinç ALADA 
İktisat Düşüncesinin Yakın Dönem Evrimi ve Türkiye'de İktisat Okuryazarı Olmak

Prof.Dr.Nurdan ASLAN - Ayşe Nesligül KANBUR
Türkiye'de 1980 Sonrası Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı

Assoc .Dr.Gülsüm AKALIN - Dr.Serkan DİLEK 
Belirsizlik Altında Firma Kararlarının İncelenmesi

Assoc .Dr.Nadir EROĞLU
Atatürk Dönemi İktisat Politikaları (1923-1938)

Assist. Dr.Burak ATAMTÜRK
Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye'de Finansal Serbestleşmenin İç Tasarruflar Üzerine Etkisi

Assist. Dr.Jale ÇOKGEZEN 
Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye

Dr. Neslihan ÇELİK
SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Endüstriyel Performans ve İnovasyon Politikaları

Dr. Devrim DUMLUDAĞ - Deniz ŞÜKRÜOĞLU
The Impact Of Macroeconomic And Institutıonal Variables On Foreign Dırect Envestment Flows In Emerging Markets

Assist. Dr.Cüneyt AKAR - Serkan ÇİÇEK
Türkiye'de Bankacılık Söktürünün Merkezileşmesi

Assoc .Dr.Binali DOĞAN
Yönetim ve Örgüt Kuramlarının Tasnifinde Modern ve Postmodern Ayırımı

Assoc .Dr.Sinan ASLAN
KOBİ İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFSRS) İle Global Uyum Süreci

Assoc .Dr .Aslı KÜÇÜKASLAN - Yard.Doç.Dr. Nezihe Figen ERSOY
The Determinants Of Competitive Advantage And Success Factors Of Firms Within Global Competition

Assist. Dr.Salim ATAY 
İş Yaşamında Temaruz Olgusu

Dr. Dilek Zamantılı NAYIR- Selin DEMİRALAY
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gıda Sanayii Tedarik Zincirindeki Yeri: Sorumlular, İşlevler ve Unsurlar

Assist. Dr.Gülnur İÇLİ
İşletmelerin Meslek Yüksekokulu Mezunları İle İlgili Görüşleri ve Beklentileri

Assist. Dr.Nihat GÜLTEKİN - Dr. Ünsal SIĞRI
Bir Kültür Boyutu Olarak"Bireycilik Ortaklaşa Davranışçılık" Ve Örgütsel Kültüre Yansımaları

Assist. Dr.Yalçın ALGANER - Müzeyyen Özlem ÇETİN
Avrupa'da Birlik ve Bütünleşme Hareketleri

Dr.Feyzullah YETGİN 
Avrupa Birliği ve Türkiye Konut Politikaları Üzerine Bir İnceleme

Assist. Dr.Filiz Çakır ZEYTİNOĞLU
İşletmelerin Dönen Varlıklarının Satışlar Üzerindeki Etkileri: En İyi Regresyon Denkleminin Seçimi ve Sektörel Karşılaştırma

Assist. Dr.Dicle CENGİZ- BİLLUR KILINÇ
Faktör Analizi İle 2006 Dünya Kupası'na Katılan Takımların Sıralamasının Belirlenmesi

Assist. Dr İ.Esen YILDIRIM -Emre ÜRKMEZ - Tuba KOÇ
İstanbul'da Kapkaç Sorunu ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Assist. Dr.Bernur Açıkgöz ERSOY - Yard.Doç.Dr.Mine YILMAZER
Beşeri Sermayeyi İçselleştiren Büyüme Modellerinde Kamu Eğitim Harcamalarının Rolü: Panel Eşbütünleşim Analizi

Res. Ass.Burak GÜRİŞ -Araş.Gör.Burcu KIRAN
Para Arzının Çıktı Üzerine Etkileri


This page updated by İktisat Fakültesi on 12.07.2013 00:55:19

QUICK MENU