1984: Issue I-II

All files in pdf format.

Cover

Çev.: Nazım ENGİN (Öğrenci arkadaşlara - 1)
Post - Keynezyen İktisat

Tamer İŞGÜDEN
Ekonomi Teorisin Sosyolojik Niteliği

İLHAN OKSAY
International Monetary Order And Opec's Surplus Funds: The Implications For Islamic World

İlhan ULUDAĞ - Tomris YILMAZ
Sanayileşme Stratejilerine Teorik Ve Tarihsel Bir Yaklaşım

Dilek YILMAZCAN
A View On Air Pollution And Energy

Çev. : Suat OKTAR
Tarım Ve Ekonomik Gelişme

Gunnar MYRDAL (Çev.: Kadir YERCİ)
Siyasal İktisadın Kökenleri

Arman KIRIM 
Çokuluslu Şirketler Ve Azgelişmiş Ülkelerde Piyasa Yapıları Üzerindeki Etkileri

Ömer Faruk BATIREL
Tax Reforms In Developing Countries « Turkish Experience »

Richard MUSCRA (Çev. : Orhan ŞENER)
Borçlanma Politikasının Telafi Edici Maliye Politikasına İlişkin Yönü

Ahmet TABAKOĞLU
Gerileme Dönemi Başlarında Osmanlı Mali Teşkilatı

Çev.: Uğur Selçuk AKALIN
Vergi Reform Planlaması Birleşmiş Milletler Sekreteryası

Vito TANZI (Çev. : Mehmet Ali ÖZBUDUN)
Enflasyon, Tahsilatdaki Gecikmeler ve Gelir Vergisi Varidatının Reel Değeri

Mehtap Köktürk - Özer Korkunç
Bankacılıkta Tüketici Korunması

Münevver TURANLI
Faktöryel Deneylerle İlgili Temel Kavramlar

Asuman TÜRKEL
Fiziksel Dağıtım Faaliyetleri: İlaç Endüstrisi Deneyimi

Asuman TÜRKEL
Steps In Decision Making Process

Niyazi BERK
Petrol Gelirlerinin Uluslararası Finansal Piyasalardaki Yeri

Canan ÇETİN
Japon Mucizesinin Öbür Yüzü

Şadi SARUHAN
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Savurganlık ve Yönetsel Önlemler

William L. Scott ve Peter s. Rose (Çev. : Mustafa İME)
Bankalarda İflas Sorununun Yeniden İncelenmesi

Çev. : Osman GÜRBÜZ
Küçük İşletmeler İçin Nasıl Bir Endüstriyel Reklam Bütçesi Geliştirilmelidir?

S. Sadi IŞIKLILAR
Alman Hesap Çerçevesinin Yönergesine Göre Sanayi İşletmelerinin Muhasebesi

Nuri ÇELİK
Probleme Des Turkischen Arbeitsrechts

Ali Sait YÜKSEL
Probleme Der Reintegration Der Turkischen Arteitnehmer

Merih Kemal OMAĞ
Sigortacının Kanuni Halefiyete Dayanan Rücü Hakkının İhlalinden Ötürü Sigortalının Sorumluluğunu Tesis Eden Bir Yargıtay Kararı Üzerine ...

Mehmet SOMER
Kat Mülkiyeti Kanununun Genel Giderlere İlişkin Hükümlerinde 2814 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

Ayşe CANKAT
«Karma Taşımaları» Özellikle Taşıyıcının Ziya ve Hasardan Dolayı Sorumluluğu Açısından

Ayşe Nur BERZEK
Leon Duguit


This page updated by İktisat Fakültesi on 27.04.2022 15:00:06

QUICK MENU