1987: Issue I-II

All files in pdf format.

Cover

Mehmet YAZICI
Sermaye Piyasası ve Denetimi

Sacit ADALI - Osman OKKA 
Türkiye'de Trafik Kazalarının Ergonomik Açıdan Ele Alınısı 

İlhan ULUDAĞ
Kuzey - Güney (111. Dünya) Arası Fon Akımları

Besim AKIN
Kentsel ve Kırsal Nüfusta 1927-1985 Yılları Arasındaki Gelişmeleri

Nazım ENGİN
Serbest Rekabet, Piyasa Mekanizması ve Devlet Müdahalesi

Osman Z. ORHAN
Monetarist İstikrar Politikasının Teorik Temelleri

Boum - Jong CHOE (Çev.: Suat OKTAR)
Dünya Enerji Piyasalan ve Gelişmekte Olan Ülkeler 

Kamil USLU
Serbest Bölgelerin Kuruluşlan, Teknik Yönden Genel Olarak İşleyişi ve Türkiye Yönünden Değerlendirilmesi

Ümran ERSOYLU
İstihdam - Eğitim İlişkisi Üzerine Bir Yorum

Osman KÜÇÜKAHMETOĞLU
İmalat Sanayiinde Sermaye Yoğunluğu ve İhracat

PN. SHARMA (Çev. Mustafa AYKAÇ)
Ücret Teorileri - Bir Değerlendirme 

Cari S, SHOUP (Çev . : Ömer Faruk BATIREL)
Kamu Hizmetleri ve Nüfus Artışı

Turgay BERKSOY
Türkiye'de 1967 - 1986 Yıllan Arasındaki 20 Yıllık Zaman Serisinde Vergi Gelirleri Esnekliklerinin Belirlenmesi

Victor HALBERSTADT (Çev.: Turgay BERKSOY)
Türkiye ve Batı Avrupa: Ekonomik ve Politik Bir Görüş Acısı

Lelf JOHANSEN (Çev. : Kadir YERCi)
Kollektif Tüketimin ve Kamusal Faaliyetin Büyüklüğü

Neslihan OKAKIN
İtalya'da Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Marcel BOLLE DE BAL (Çev. : Melih TÜMER)
Raşomon ve Fuji, Amae ve İemoto: Japon Yönetiminin Eşiğindeki İki Anahtar Kavram

Tuncay KOCAMAZ
Dağıtım Kanallarında Liderlik

Minâ ÖZEVREN
İşletmelerde Uygulanan Alternatif Çalışma Saatleri Programları

Aykut TOP
Ein Bericht Über Die Anwendung Des Arbeitsstudiums in Kaleporselen

Nevin DENİZ
Orta ve Üst Kademe Yöneticilerinin İşe Alınmasında Kullanılan Başlıca Personel Seçme Yöntemleri

Ömer DİNÇER
Bir Örgütsel Davrarnş Tarzı Olarak Kararlara Katılma : Kavramsal Bir Model

Canan ÇETİN
What are the Ouality Circles' Objectives? 

Ayşen BAKİOĞLU
İşletmelerde Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci

İnci ARTAN
Örgütsel Stres Kaynaklan

Avijit CHOSH - C. Samuel CRAING (Cev.: Seval YAKIŞAN)
Değişen Çevrede Perakendeci Yerleşim Stratejisi Formülasyonu

Asuman TÜRKEL
What is a Maverick Executive?

Münevver TURANLI
1977 - 1985 Arasında İhracatın İstatistiksel Analizi

Selahattin GÜRİŞ
Bayes Yaklaşımında Birleşik İlk Olasılık Dağılımları

Bülent AYYILDIZ
Varyans Analizine Giriş

Ahmet L. ORKAN
Karar Vermede Belirlilik-Belirsizlik ve Belirgin Olma -Belirgin Olmama Durumlanna Kavramsal Bir Yaklaşım

Bülent AYYILDIZ
Tam Sayılı Programlamaya Genel Bir Bakış

Çetin YETKİN
4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Açısından Köy Enstitüleri

Tuğrul TANYOL
Toplumsal - Kültürel Yapı ve Kişilik Kuramlarına Genel Bir Yaklaşım

Tuğrul TANYOL
Toplumsal ve Zihinsel İşbölümü İçinde Sanat

Ayşe GÜNER
Türkiye'de Patronaj İlişkileri

İnci USER
Yüksek Öğretimde Psikolojik Danışma Hizmeti

Nuri ÇELİK - Ali GÜZEL
Sendika Tüzel Kişiliği ile Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği

Erhan ADAL
Karayollan Trafik Kanununun Hukuki Sorumluluk Konusunda Getirdiği Yenilikler

Emin ZEYTİNOĞLU
Hukuki Pozitivizm

Müjdat ŞAKAR
Sosyal Sigortalarda Hizmet Borçlanması

Ayşe METİN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde 1984-1986 Yıllan Arasında Yaymlanan Makalelerin DiziniThis page updated by İktisat Fakültesi on 25.11.2018 23:21:30

QUICK MENU