2006: Issue I-II

Prof. Dr. Nurdan ASLAN - Dr. Nuray TERZİ

Heckscher - Ohlin - Samuelson (HOS) Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi

 

Doç. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Parasal Kriz Teorileri ve Gelişmekte Olan Ülkeler

 

Yrd. Doç Dr. Ahmet YILMAZ

Türkiye Ekonomisinde Ücretler, Karlar ve Kriz

 

Prof. Dr. Nurdan ASLAN - Tahsin YAMAK

Türkiye'nin Enerji Sorununun Alternatif Enerji Kaynakları

Açısından Değerlendirilmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Kamil USLU - İlyas SÖZEN

Ortadoğu Ülkelerinden Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketleri

 

Yrd. Doç. Dr. Kamil USLU

Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Ekonomik ve Uluslararası Boyutu

 

Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim GÖK

Alternatif Döviz Kuru Sistemleri

 

Yrd. Doç. Dr. Suat Yavuz - Arş. Gör. Erkan TOKUCU

Post Keynesyen İktisat ve Belirsizlik

 

Yrd. Doç. Dr. Şule DALDAL

Neo - Liberal Politikalar ve Hegemonya Krizi

 

Dr. Zeynep Zafir BENDERLİ - Dr. Zeki İlker GÖRENEL

Neoliberal Ekonomi Politikalarının Latin Amerika Üzerindeki Etkileri

 

Dr. Mustafa Emre AKBAŞ

Avrupa Kriz Ekonomisi Olabilir mi?

 

Devrim DUMLUDAĞ

Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketlerinde Yatırım Promosyon

Ajanslarının Rolü - Türkiye Örneği

 

Yrd. Doç. Dr. Gülay Akgül YILMAZ

Türkiye'de Gelir Vergisi Tarifesinde Meydana Gelen Değişikliklerin

Vergilendirmede Adalet İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi

 

Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa ERDOĞDU

Küresel Kolektif Varlıklar, Finansman Problemleri ve Düzeltici

Vergileme Temelli Çözüm Yolları

 

Doç. Dr. Mehmet TIĞLI - Zafer CESUR

Marka Adı Stratejisi ve Türk İşletmelerinin Yabancı Sözcük İçeren

Marka Adı Belirlemelerine İlişkin Bir Araştırma

 

Dr. Ünsal SIĞRI - Doç. Dr. Mehmet TIĞLI

Hofstede'nin ‘'Belirsizlikten Kaçınma''Kültürel Boyutunun Yönetsel-Örgütsel

Süreçlere ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi

 

Doç. Dr. Aslı KÜÇÜKASLAN - Yrd. Doç Dr. Tülin URAL

Markanın Gelişim Modeli: Bölgesel Markadan Ulusal Ve Uluslararası Markaya

Geçiş Aşamaları

 

Yrd. Doç. Dr. Sevtap ÜNAL - Prof. Dr. Aysel ERCİŞ

Pazarın Satınalma Tarzlarına ve Kişisel Değerlere Göre Bölümlendirilmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Gülnur Eti İÇLİ - Doç. Dr. Sema KUĞUOĞLU - Doç. Dr. Fatma Eti ASLAN

Sosyodemografik Değişkenlerin Hasta Memnuniyetine Etkisi

 

Dilek ALTAŞ - Muhittin SAĞIRLI - Selay GİRAY

Yurt Dışında Çalışıp Türkiye'ye Dönen Akademisyenlerin Eğitim Durumları, Gidiş

ve Dönüş Sebepleri Arasındaki İlişki Yapısının Loglineer Modeller ile İncelenmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN

Enflasyon, Faiz Oranı ve Büyümenin Yurtiçi Tasarruflar Üzerindeki Etkileri

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek ALTAŞ

Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması

 

Beril SİPAHİ - E. Serra YURTKORU - Mehmet Ali ORHAN

Bilgisayar Kullanım Yetkinliğinin, Bilgisayar Kullanma Tutumu ile Ofis Programları

Kullanma Becerileri Üzerine Etkisi

 

Arş. Gör. Dr. Abdüllatif ÇEVİKER, Arş. Gör. Ercan SARIDOĞAN

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yenilik Üretimi: OECD Ülkeleri Üzerine

Ekonometrik Bir Analiz

 

Dr. S. Erdal DİNÇER

Çok Amaçlı Doğrusal Kesirli Programlama Yöntemi ile Çevre Yönetim

Sistemleri Problemlerine Çözüm Yaklaşımı

 

Dr. Yücel YILMAZ

Entelektüel Sermaye Yönetiminde Yeni Bir Sistem: Bilgi Bilânçosu

 

Dr. İbrahim DURAK - Dr. Mehmet CİHANGİR - Dr. Nihat GÜLTEKİN

Üretimde Mekân Boyutunun Önemi ve Bilgi Toplumu Açısından Değerlendirilmesi


This page updated by İktisat Fakültesi on 12.07.2013 00:50:46

QUICK MENU