2005: Issue I-II

Doç. Dr. Uğur Selçuk AKALIN

Türkiye'de Devlet Kapitalizmi Uygulamasının İlk Yıllarında Tarım Burjuvazisinin

Durumu (1932-1934)

 

Doç. Dr. Gülden ÜLGEN

Türkiye'de Dış Borcun Sürdürülebilirliği

 

Doç. Dr. Gülden ÜLGEN

Yabancı Sermayenin İstihdam Üzerine Etkileri

 

Doç. Dr. Erişah ARICAN

Türkiye'de Çıpa Uygulamaları ve Sonuçları 1990-2004 Dönemi

 

Doç. Dr. Erişah ARICAN

Ricardocu Denklik Teoremi ve Teorilerde Kamu Açıklarına İlişkin Yaklaşımlar

Türkiye Ekonomisine İlişkin Bir Uygulama

 

Doç. Dr. Zekai ÖZDEMİR

Japon Kalkınması ve Piyasa Özgürlüğünün Sonu

Japanese Development And The End Of Market Freedom

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILMAZ

Neo- Liberal Dönüşüm Sürecinde Türkiye'de Devlet Toplum İlişkileri, Toplumsal

Sınıf Merkezli Bir Yaklaşım

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Reel Kesim Mali Kesim İlişkisi Açısından Sermaye Piyasalarındaki Uluslararasılaşma Üzerine Değerlendirmeler

 

Yrd. Doç Dr. Mehmet ŞİŞMAN

Bir Anahtar Para Olarak Euro Dolaşımını Belirleyen Unsurlar Üzerine Değerlendirmeler

 

Dr. Özlen HİÇ BİROL

An Evaluation Of Modern Macroeconomic Schools

 

Dr. Zeki İlker GÖRENEL

Neoliberalizm ve Gelir Dağılımı

 

Dr. Esra Yüksel ACI

Neo Liberal Yaklaşım ve Yönetişim Kavramı

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEN - Yrd. Doç. Dr. Bülent BALİ

Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımının Fiyatlama Politikası Üzerine Etkisi

 

Dr. Murat DEMİR - Savaş ÇEVİK - M. Kemal BEŞER

Kamu Kesimi Finansman Açıklarının Ekonomik Etkileri: Türkiye Üzerinde Bir

İnceleme

 

Yrd. Doç. Dr. Nilgün Çil YAVUZ

Türkiye'de Kamu Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Harcamalarını Dışlama Et-

kisinin Testi (1980 - 2003)

 

Yrd. Doç. Dr. Hayati AKSU - Yrd. Doç. Dr. Selim BAŞAR

Yolsuzlukların Bütçe Açıkları Üzerindeki Etkisi

 

Yrd. Doç. Dr. Hale BALSEVEN - Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa ERDOĞDU

Mali Kriz Bağlamında Tobin Vergisi ve Türkiye'de Uygulanabilir Bir Versiyonu

 

Doç. Dr. Mehmet Emin ARAT

A.B.D. - İngiltere - Japonya ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Ulusal ve Sektörel Bazda

Geliştirilen Finansal Standartların Grafiksel Sunumu

 

Yrd. Doç. Dr. Sezai DUMANOĞLU

Hata ve Hile Ayrımı: Hile Denetimi

 

Dr. Ayten ÇETİN

Entelektüel Sermaye ve Ölçülmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN

Türkiye'de Taylor Kuralı'nın Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi

 

Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN - Burak GÜRİŞ

Yarı Logaritmik Modellerde Kukla Değişkenlerin Katsayılarının Yorumu

 

Dr. S. Erdal DİNÇER

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Maksimum Entropi Yöntemi İle Çok

Ölçütlü Çözüm Yaklaşımı

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek ALTAŞ - Özgür İlyas KORKUT - Yrd. Doç. Dr. Ayşe AKYOL

Bütünleşik Pazarlama İletişimi (bpi): İçecek Sektöründe Uygulamalı Bir Araştırma

 

Dr. Dicle Taspınar CENGİZ

Application of Homogenty Analysis For Questionnaire Reliability

 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇELİK

Halk Oylamasıyla Belediye Başkanları Görevden Alınabilmeli mi?


This page updated by İktisat Fakültesi on 27.04.2022 14:58:52

QUICK MENU