1985: Issue I-II

All files in pdf format.

Cover

Lale DURUİZ
Material Requirements Plannıng : An Inventory Control System Whıch Looks Toward The Future

Ömer DİNÇER
Organizasyon Geliştirme Sürecinde İlk Adım : Organizasyon Sistemini Ve Problemlerini Teşhis

Ömer DİNÇER
The First Component In Organizational Development Process : Diagnosing The System And Its Problems

Erhan ADAL
Sözleşme Görüşmeleri Nedeniyle Olan Tutumdan Dolayı «Culpa In Contrahendo» Sorumluluğu (Karşılaştırmalı Araştırma)

Mehmet YAZICI
Yeminli Muhasebecilik Ve Denetçilik Mesleği ve Bu Mesleği Yasal Düzene Kavuşturma Gereği

Mehtap KÖKTÜRK
Şehircilik - Pazarlama - Pazarlama Araştırması - Strateji Plan Lama (LL)

Tunç EREM
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinde Pazarlama Faaliyetinin Önemi

A. Hayri DURMUŞ
İşletmelerde Katma Değer Vergisi Uygulamasında Hesap Planına Eklenmesi Gereken Hesaplar

Ali GÜZEL
AET Hukukunda İşyerinin Devri Ve İşçilerin Korunması

M. Ali CANOĞLU
Katma Değer Vergisi İçin Bir Öneri

Seval YAKIŞAN
Tüketicinin Korunması

Füsun SEZER
Reklam Etkinliği Konusuna Bir Bakış

Haydar AKSOY
Türk Sanayii’ne Dış Rekabet Gücünün Kazandırılması ve Dışa Açılmada Kalite Kontrol Anlayışı

Canan ÇETİN
Kalite Çemberi Gruplanın Yönetiminde Uzlaştırıcının Rolü

Tunç EREM
Marketing Organization For Exportation And Basic Caoncepts Related To The Establishment Of Joint Export Groups

Tuncay KOCAMAZ
Dağıtım Kanallarında Kurumlararası Çatışma

Gunnar MYRDAL (Çev. Kadir YERCİ)
Klasik Değer Kuramı

Asuman TÜRKEL
Günümüz Koşullarında Değişen Yönetim Kavramı Ve Yönetici Fonksiyonları

Orhan ŞENER
Fıscal Federalısm's New Frontier

Orhan ŞENER
The Australian Loans Council : Co-ordination Of Public Debt Policies In A Federation

Richard MUSGRAVE (Çev. Orhan ŞENER)
Bütçe Politikasının Gelir ve Yansıma Etkileri

Ahmet TABAKOĞLU
Osmanlı İktisat Tarihinde Enflasyon Meselesi 1300 -1750

Tamer İŞGÜDEN
Prebisch'in İktisadi Düşüncesinin Evrimi

Tomris YILMAZ
Teoride ve Uygulamada Konvertibilite

Münevver TURANLI
Deney Planlaması

Ibn KHALDUN (Çev. Müjdat ŞAKAR)
Ibn Khaldun And His «Muqaddimah»

Suat OKTAR
Türkiye’de Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Yolları

Lloyd G. REYNOLDS (Çev. Suat OKTAR)
Tarihsel Perspektif İçinde Ekonomik Gelişme

Erol ZEYTİNOĞLU
Türkiye'nin İşsizlik ve İstihdam Sorunu

Neclâ PUR
Üretim ve Tüketimde Gıda Kayıpları

Ömer Faruk BATIREL
Public Sector Deficit And Borrovving In Developing Countries

Nazım ENGİN
Dış Ticaret Teorisi - Post Keynezyen Teori Ve İktisadi Kalkınma


This page updated by İktisat Fakültesi on 07.04.2019 14:50:33

QUICK MENU