1995: Issue I-II

All files in pdf format.

Cover - Intro - Contents

Harun TERZİ
Teknolojik Değişiklikler ve Sendikacılıkta Yeni Oluşumlar: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Cari J. DAHLMAN (Çev. Alkan SOYAK)
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sanayide Teknolojik Değişim

Nadir EROĞLU
Reel Konjonktür Teorisi

Murat KORALTÜRK
Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Kronolojisi (1923-1994)

Robert KUTTNER (Çev. Erol ÖZVAR)
İktisadın Sefaleti

Serdar ONGAN
Türk Turizminin Dünyadaki Yeri

Tiğinçe ÖZKİPER OKTAR
Ereğli-Zonguldak Maden Kömürü Havzası'nın İktisadi Gelişimine İlişkin Bir İnceleme

Muammer ŞİMŞEK
Türkiye'de İmalat Sanayii Üretimiyle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Kaldor Yaklaşımı ile Analizi

M. Emin ARAT
Türkiye'deki Ticaret Bankalarında Net İşletme Sermayesi İncelemesi

Ümit GÖKDENİZ
Endüstri İşletmelerinde Finansman Giderlerinin Mamul Maliyetlerine Yüklenmesine İlişkin Yaklaşımlar

Esin CAN MUTLU
Çokuluslu İşletmelerde Global Planlama

Ömer ÖNALAN
Stokastik İntegrasyon ve Süreksiz Martingale'ler Üzerine Bir Inceleleme

Göksel ATAMAN UNUTKAN
İş Analizlerinin Personel Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Hüseyin Şamil YILDIRIM
Mümeyyiz Küçüğün Bir Meslek ve Sanatla Uğraşması

İ. Erdem SOFRACI
Bütçe Açığı Finansmanı ve Enflasyon Vergisi

Müfit AKYÜZ - Cengiz BAHÇEKAPILI
Kayıt Dışı Ekononiminin Boyutları: Tanzi Modeli'nin Türkiye Ekonomisi Verileriyle Çözülmesi Denemesi


This page updated by İktisat Fakültesi on 21.09.2018 17:10:33

QUICK MENU