2003: Issue I-II

Contents: (All files in pdf format)

Professor Suat Oktar, Professor Selahattin Güriş, Res. Assist. Dr. Ebru Çağlayan, Res. Assist. Esen Yıldırım
120'nci Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarının İş Yaşamı ve Fakülte - Mezun İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Professor Suat Oktar
Yolsuzluk Ekonomisi

Assist. Prof. Sadullah Çelik
Long-Run Money Demand Using Divisia Aggregates

Professor Mükerrem Hiç, Dr. Özlen Hiç-Birol
Post-Keynesian Economics

Assist. Prof. Fahri Solak
Türkiye-Orta Asya Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi

Assist. Prof. Recep Baki Deniz
Türkiye'de Özel Sermayeli Ticaret Bankalarında Bireysel İnternet Bankacılığı ve Diğer Alternatif Dağıtım Kanalları

Yrd. Doç Dr. Abdulkerim Gök
Türkiye'de İç Borçlanmanın Ekonomik Etkileri

Arş. Gör Serkan Cura
Türkiye'de Mali Şeffaflığı Sağlamaya Yönelik Bir Uygulama: Analitik Bütçe Sınıflandırılması

Dr. S. Erdal Dinçer
Stratejik Kalite Yönetiminde Kalite Fonksiyon Açınımı'nın (QFD) Yeri ve Hedef Programlama Yöntemi İle Çözüm Yaklaşımı

Assist. Prof. Nurhan Babür Tosun
Kurumsal İletişim Sürecinde Reklam ve İmaj Yönetiminin Bütünleşik Konumu

Dr. Gülnur Eti İçli
Tüketicilerin İnternetten Alış Verişte WEB Sitesi İle İlgili Karşılaştığı Sorunlar

Assoc. Prof. A. Osman Gürbüz, Selma Ekinci
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Sermaye Piyasalarında Beklenen Etkiler

Assist. Prof. H. Rıdvan Yurtseven
Experiencing Cultural TourismProducts and its İmpact on Preceived Service Quality: Research on the Barba Yorgo Customers

Assist. Prof. Mehmet Tığlı
Kurum İmajı Kavramı ve Sembolik Analoji Tekniği Yoluyla Marmara Üniversitesi'nin Kurum İmajının Belirlenmesine İlişkin Bir Uygulama

Dr. Nihat Gültekin
Yeni İşletmecilik Anlayışında Bilgi Yönetiminin Rolü

Lecturer Dr. Müge YALÇIN, Professor Tuncay KOCAMAZ
The Effects of Store Atmosphere Attributes on Store Loyalty Intentions of Hypermarket/Supermarket Customers

Assoc. Prof. Göksel ATAMAN, Meliha TOLGA
Küreselleşme Sürecindeki Kaotik Yapı ve Havayolu Taşımacılığı Üzerindeki Etkileri

Assoc. Prof. Ümit GÖKDENİZ
Yönetim Muhasebesinin Beş Temel Boyutu ve Uygulayıcılarının Stratejik Yaklaşımları

Assoc. Prof. Hanifi AYBOĞA
Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Eğitimi

Adnan MAHİROĞULLARI
Fransa'da Sendika-Siyasal Parti İlişkileri

Dr. Abdullah ÇELİK
Belediye Meclisinin Feshedilme Nedenleri Değişmeli

Dr. Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI
Ülkelerin Sanayileşmelerinde Etkili Olan Bileşenler

Res. Assist. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN
Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezi'nde Mevsimsellik

Assist. Prof. Ömer ÖNALAN
Finansal Risk Yönetiminde Ekstrem Değer Teorisi


This page updated by İktisat Fakültesi on 12.07.2013 00:49:49

QUICK MENU