Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik ilkeler ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesine göre hazırlanmış, yazarların, dergi editörünün ve hakemlerin etik sorumluluk ve görevleri aşağıdaki gibi verilmiştir.

 

Yazarlar

İktisat Araştırmaları Dergisi, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye ve ekonometri alanları dahil iktisadın tüm alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.

Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar yazım kılavuzuna uygun ve etik ilkeler doğrultusunda gösterilmelidir.

Yazarlar, başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerini İktisat Araştırmaları Dergisi'ne (Journal of Research in Economics) göndermemelidir.

Ampirik çalışmaları olan yazarlar, talep edildiği takdirde hakemlere, editöre ve yayın kuruluna kullandıkları verileri sunmaya hazır olmalıdır. Yazarlar, verilerin kullanım haklarına, araştırma ile ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.

Yazarların yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmalarıyla ilgili bir yanlışı fark etmeleri durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar ekleme/çıkartma işlemleri talep edilmemelidir.

ÜAK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin 2. bölüm 4. Maddesi'nde "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler" belirtilmiştir. Yazarlar, burada belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.

Etik ilkeleri ihlali durumunda yazarın kurumu ile iletişime geçilecek ve makale reddedilecektir.

Etik kurula ilişkin bilgilendirmeler için “Etik Kurul İzni” sayfasını incelemek ve gereğini yerine getirmek yazarların etik sorumluluğundadır. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar şunlardır: Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.

Mali desteğe ilişkin bilgiler yazarlar tarafından makale içinde belirtilmelidir.

 

Editörler

Editör yazarlar arasında hiçbir ayrım yapmadan objektif ve adil bir şekilde hareket etmek, etik ihlali durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli işlemleri uygulamakla yükümlüdür.

Geniş bir hakem havuzu ile makalelerin yansız değerlendirilmesi sağlamak editörlerin görev ve sorumluluğundadır.

Editörler, bilimsel yaklaşımında sorun olduğu gözlemlenen makaleleri hakem süreci başlatmadan reddetme yetkisine sahiptir.

 

Hakemler

Makalelerin değerlendirme süreci, kör hakemlik sistemine tabidir. Yazarlar hakemlerin, hakemler de yazarların kimlikleri hakkında bilgi sahibi olamaz.

Çift kapalı hakem sürecinde bir red ve bir kabul alan makalenin değerlendirilmesinde, editör tarafından gerekli görüldüğünde üçüncü bir hakeme başvurulabilir.

Hakemler, gizlilik ve tarafsızlık ilkesine uymalı, değerlendirdikleri makalelerden elde ettikleri bilgileri kişisel çıkarları için kullanmamalıdır.

 

Etik Kurulu

Prof. Dr. Murat Donduran, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin KAYA, Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Naciye Tuba Yılmaz Soydan, Marmara Üniversitesi

 

Yayın Politikası

İktisat Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan makaleler için yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.

İktisat Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan makaleler ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)a aittir.

İktisat Araştırmaları Dergisi, gönderilen makaleleri yayımlama, yayımlamama ve düzeltme yapma hakkına sahiptir.

Telif Hakkı Devir Formu makale kabul edildikten sonra editöre posta veya eposta yoluyla gönderilmelidir.


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 12.02.2021 14:31:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM