1999 Yılı Sayı I

Tüm dosyalar pdf formatındadır.

Kapak - Giriş - İçindekiler

Güzin AKGÜNDÜZ
Tüketicinin Koruması Davalarından

Murat ALIŞKAN
Hukuki Açıdan Mevduat

N. Çaykun ALPASLAN
İnşaat İşletmelerinde Organizasyon, Örgüt , İş Hacmi, İstihdam Üzerine Araştırma

Osman ALTUĞ
Poliçeli Fatura

M. Emin ARAT
Maliye Bakanlığı Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Tekdüzen Genel Hesap Planı Fransızca Karşılığı

Servet ARMAĞAN
TBMM'nin Hukuki Mesuliyeti Bir İzah Tecrübesi

Şemsettin BAĞIRKAN
Yeniden Yapılanmanın Nedenleri

Selma BAKTIR
Akitlerden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukukun Seçimi

Ayşe Nur BERZEK
Endüstriyel Tasarımların Korunması ve Uygulamadaki Sorunlar

Hayri BOZGEYİK
Anonim Şirketlerin Tasfiyesinde Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

Ebru ÇAĞLAYAN
Klasik Doğrusal Regresyon Modelleri İle Standartlaştırılmış Regresyon Modellerinin Karşılaştırılması

Binali DOĞAN
Örgüt İdeolojisinin Öğeleri: Strateji ve Bireye İlişkin Varsayımlar

Hayri DOMANİÇ
Hazine Gelirlerini Azaltan Bazı Devlet Hatalar

Kemal GİRGİN
Cumhuriyetimizin 75 Yıllık Hayatında Dış Politikanın Özet Panoraması

Diğdem GÖÇ
Limited Şirkette Payların Şirket Tarafından İktisabı veya Rehin Alınması

Ümit GÖKDENİZ
Teknolojik Gelişmelerin Muhasebe Eğitimi ve Uygulamalarına Etkileri Kapsamında Bir Değerlendirme

İhsan GÜNAYDIN
Gümrük Birliğinin Uluslararası Doğrudan Sermaye Yatırımlarına Etkisi

Müge İŞERİ
Farklı Ekonomik Ömre Sahip Projeler Arasında Seçim Yapma Kriterlerinden Eşdeğer Yıllık Maliyet Kavramı

Huriye KUBİLAY
Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Markaların Tescili

Ömer ÖNALAN
Uzun Bağımlılığın Hisse Senetlerinin Üzerindeki Vadeli Etkisi Risk - Getiri Modelleri Üzerindeki Etkisi

Türkan ÖNDER
Finansal Tabloların Denetiminde Hile'nin Araştırılması ve Denetçinin Sorumluluğu - 82 No'lu Denetim Standardı ve SPK Standartlan Arasındaki Fark

Barış SİPAHİ
Denetimde Risk Modelinin Oluşturulması

Erol ULUSOY
Anonim Şirketlerde Tali Yükümler

Güzin ÜÇIŞIK
Sermaye Piyasasında Bir Araç Gelir Ortaklığı Senetleri

F. Asuman YALÇIN - İ. Füsun SEZER
Pazar Bölümleme Seviyelerinde Yeni Bir Yaklaşım: Niş Pazarlama ve Renkli Buzdolabı Üzerine Bir Uygulama

Jale YALINPALA
Türkiye Ekonomisinde Turizm Sektörünün Gelişimi

Ayşegül YARAMAN
Bir Odak Grup Çalışmasından Çıkarak Demokrasi Kavramının Tartışılması

Hüseyin Şamil YILDIRIM
Haksız Rekabetin Bir Türü Olarak Aldatıcı Reklam

Lerzan YILMAZ 
Kıymetli Evrak Mevhumunıu Değiştiren Gelişme Evraksız Kıymetli Evrak

Uğur YOZGAT
Sayısal Olmayan Karar Verme Tekniklerine Bir Bakış "Beyin Fırtınası, Nominal Grup ve Delphi Tekniği"

Aypar TOPKARA USLU
Ekonomik Kriz Dönemlerinde Stratejik Pazarlama Yöntemi ve Tüketici Davranışları

Nurgül R. CHAMBERS
Finansal Tablolardan Fon Akım Tablosu ile Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması

Gülfettin ÇELİK
Sosyo-Ekonomik Gelişme Sürecinde Bir Kent Örneği: Gebze

Nursel RÜZGAR - Bahattin RÜZGAR 
Şebeke Modellerinin Gelişimi ve Simülasyon Dillerinin Karşılaştırılması


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 21.09.2018 17:15:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM