2009 Yılı Sayı II

Prof. Dr. A. Tunç Erem Özgeçmiş

Doç.Dr. Serdar Pirtini

Prof. Dr. A. Tunç Erem'le Söyleşi

Prof. Dr. Zafer Kesebir

Tunç Hoca

Prof. Dr. Yaman Öztek

Hocam Prof. Dr. A. Tunç Erem

Prof. Dr. Suat OKTAR - Öğr. Gör. Arzu VARLI

İttihat ve Terakki Dönemi'nin Ulusal Bankası: Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası

Prof. Dr. Aysu İNSEL - Yard. Doç. Dr. M. Nedim SÜALP

Is It A Puzzle To Estimate Econometric Models For The Turkish Economy?

Yard. Doç. Dr. Selahattin KAYNAK - Prof. Dr. Muammer YAYLALI

Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi ve Bilgi İndeksi Modeli İle Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Doç. Dr. Ahmet YILMAZ - Araş. Gör. Togan KARATAŞ

Türkiye Ekonomisinde 2001 Krizi Sonrası Süreçte Cari İşlemler Açığının Nedenleri Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ - Araş. Gör. Sevinç YARAŞIR

Türkiye'de ve OECD Ülkelerinde Tasarruf Yatırım Açıkları ve Dış Kaynak İhtiyacı

Yard. Doç. Dr. Hülya KANALICI AKAY - Araş. Gör. Mehmet NARGELEÇEKENLER

Para Politikası Şokları Hisse Senedi Fiyatlarını Etkiler Mi? Türkiye Örneği

Öğr. Gör. Dr. Faruk AKIN - Dr. Nalan ECE

Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörü İstihdamı Üzerine Etkileri

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem BOZ

What's The Well Being For Utilatarianism, John Rawls And Amartya Sen

Doç. Dr. Aslı KÜÇÜKASLAN EKMEKÇİ

The Examination Of Role Of Identifying The Factors Influencing Consumer Behaviour In Multinational Markets On The MNC's Market Success

Doç. Dr. Filiz AYDOĞAN

Tüketim Kültürünün Gölgesinde Kentler

Yard. Doç. Dr. Sabri ERDİL - Öner BAŞARIR

Marka Çağrışımları ve Satın Alma Davranışı Üzerine Olan Etkisinin Ölçümlenmesi

Yard. Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER

Konaklama İşletmelerinde Tutundurma Faaliyetleri ve Trakya'daki Oteller Üzerine Bir Araştırma

Yard. Doç. Dr. Şule AYDENİZ

Makro Ekonomik Göstergelerin Firmaların Finansal Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: IMKB'ye Kote Gıda ve İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Araş. Gör. İdris VARICI

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) Uyum Aşamasında İtkisi Olan Faktörlerin İncelenmesi: Avrupa ve Amerika Kıtası Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma

Doç. Dr. Gülay YILMAZ

Türkiye'de 1923-1938 Dönemi Maliye Politikaları Uygulamaları

Doç. Dr. Ömer ÖNALAN

Vasicek ve Cir Modelleri Kullanılarak Oynaklık ve Faiz Oranlarının Modellenmesi

Yard. Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI - Yard. Doç. Dr. Dina ÇAKMUR YILDIRTAN

Yerel Yönetimlerde İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması

İsmail BEKTAŞ - Yard. Doç. Dr. Hasan AYYILDIZ

XDSL Genişbant Ağ Teknolojisi Ürünlerinin Türkiye'de Yayılımı ve Baas Yenileşim Yayılma Modeli Gerçekleşmesinin Araştırılması

Yard. Doç. Dr. Cüneyt AKAR - Öğr. Gör. Serkan ÇİÇEK

Estimating The Volatility Of Deposit Banks' Credit Stock With A Swarch Model

Dr. Aslıhan BAŞARAN ŞEN - Dr. Gamze KABA

Öncü Göstergeler Kullanımının Tahminin Doğruluğuna Etkisi: Türk Otomotiv Pazarı Üzerine Bir Araştırma

Yard. Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ

Sosyal Güvenlik Kanunu İle Getirilen Bazı Teşviklerin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS 20) Açısından İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Öğr. Gör. Dr. Sibel GÖK

Çalışma Yaşamının Önemli Bir Sorunu: Örgütsel Stres

Araş. Gör. Sayın SAN

Türkiye'de Kayıtlı - Kayıtdışı Çalışanların Yapısal Farklılıklarının Sosyal Devlet Bağlamında Sorgulanması


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 11.10.2013 13:12:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM