2008 Yılı Sayı II

Prof.Dr. Suat OKTAR
Türkiye'de Siyasetin Finansmanı ve Finansmanın Denetimi: Siyasette Şeffaflık

Prof.Dr.Ahmet ÇAKMAK - Prof.Dr. Nesrin SUNGUR
Gelişmekte Olan Ülkelerin Yakınsama Sürecinde AR&GE'nin Rolü

Prof.Dr. Nurdan ASLAN - Demet YÖRÜK
Teoride ve Uygulamada Dış Ticaret Hadleri ve Kalkınma İlişkisi

Yard.Doç.Dr. Meneviş Uzbay PİRİLİ
Global Capitalism And Discourses Of Capital

Yard. Doç.Dr.Murat DEMİR - Yard.Doç.Dr. Erşan SEVER
Kamu Altyapı Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine
Bir İnceleme (1980-2007)

Yard.Doç.Dr.Yeşim REEL - Dr. Nuray TERZİ
Dünya Denizcilik Sektörü ve Özelleştirme Uygulamaları

Yard.Doç.Dr. Nejla Adanur AKLAN - Ar.Gör.Mehmet NARGELEÇEKENLER
Para Politikası Faiz Kararları ve Uzun Dönem Faiz İlişkisi: Türkiye Örneği

Yard.Doç.Dr.Recep DÜZGÜN
A Comparison Of Artifical Neural Networks "And Arıma Models" Success In GDP Forecast

Yard.Doç.Dr.Zeki KARTAL
Gatt ve Uruguay - Raunt: Gelişmekte Olan Ülkelerin Dünya Ticaretindeki Yapısal Bağımlılıklarının Artması

Yard.Doç.Dr.Nazım ÇATALBAŞ
Kafkasya ve Orta Asya'daki Geçiş Ekonomilerinde Hizmetler Sektörünün Yeri ve Geleceği

Sevinç AKBULAK - Yavuz AKBULAK
Ulusal Varlık Fonları

Doç.Dr.Gülay Akgül YILMAZ
AB'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi

Doç.Dr.Mustafa ÇELEN - Ar.Gör.Özkan ZÜLFÜOĞLU
Klasik Kamu Borçlanma Teorisinin Oluşumu

Doç.Dr. Funda Başaran YAVAŞLAR
Türk Vergi Hukukunda Uzlaşma

Yard.Doç.Dr.Yalçın ALGANER - Müzeyyen Özlem ÇETİN
Avrupa'da Birlik ve Bütünleşme Hareketleri (II) (1957-1986)

Yard.Doç.Dr.Erkan AYDIN
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sizleşmelerinden Sağlanan Gelirlerin Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 Kapsamında Vergilendirilmesi

Yard.Doç.Dr.İdris SARISOY - Ar.Gör.Sinan SARISOY
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere yönelik Vergi Teşvik Politikaları: Japonya ve Güney Kore Örnekleri

Ar.Gör. Hilal GÖRKEM - Ar.Gör. Serkan IŞIK
Türkiye'de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1946-2006)

Dr. Alper GÖKTAN
Türkiye'de Mali Sürdürülebilirlik Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Prof.Dr.Mina ÖZEVREN - Ar.Gör. Sabahattin YILDIZ
Türkiye'deki Şirket Üniversitelerinin Durumuna Yönelik Bir Araştırma

Doç.Dr.Refika Bakoğlu DELİORMAN- Ar.Gör.Sabahattin YILDIZ-Ar.Gör.İlknur Taşdan BOZ- Ar. Gör.İhsan YİĞİT
Akademik Personelin Tükenmişlik Düzeyi: Marmara Üniversitesi Örneği

Doç. Dr. Aslı Yüksel MERMOD
Bankacılıkta Etik kavramı ve Banka Üst Düzey Yöneticilerinden Beklentiler

Doç. Dr. Sinan ASLAN
Kalite Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemine Entegrasyonu

Doç.Dr.Carsten BAUMGARTH - Yard.Doç.Dr. Gülpınar Kelemci SCHNEIDER - Dr. A. Bahar CERİTOĞLU
Lüks Markalar Gerçekten Güçlü Markalar mı? Türkiye'deki Temel, Premium ve Lüks Markaların Faydaları ve Marka Güçlerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma

Doç.Dr.Turhan KORKMAZ - Hasan UYGURTÜRK- Rasim İlker GÖKBULUT -
Gülay GÜĞERCİN
İMKB'de İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Varlık Performansına Etki Eden Finansal Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yard.Doç.Dr.İbrahim EDİN
Rekabet İstihbaratı Sürecinde Anahtar İstihbarat Konularının Belirlenmesi

Yard.Doç.Dr. Nuray ERGÜL - Doç.Dr. Sezayi DUMANOĞLU- Veli AKEL
İMKB' de Günlük Anormaliler

Yard.Doç.Dr.Ulun AKTURAN
Perakendecilikte Uluslararalılaşma: Gelişim Süreci, Süreci Etkileyen Faktörler ve Giriş Stratejileri

Yard.Doç.Dr. A.Tuğba KARABULUT
Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmaya ve Yönetim Fonksiyonlarına Yönelik Yönetim Sorunları: İstanbul'da Tekstil Sektöründe Üretim Yapan Aile İşletmesi Kobiler Üzerinde
Bir Araştırma

Yard.Doç.Dr.Nesrin ALPTEKİN
Construction Of Balanced Scorecard Using Analytik Hierarchy Process

Yrd.Doç.Dr. Asım SALDAMLI
Otel İşletmelerinde Bölüm Yöneticilerinin İş ve Yaşam Tatminini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

Mete SEZGİN - Selçuk Burak HAŞILIOĞLU - Muammer ZERENLER
Pazarlamada Ambalajlama ve Un Mamulü Ambalajının Müşteri Üzerindeki İmajını Belirlemeye Yönelik Bulanık Mantık Yaklaşımı

Turan KOCABIYIK - M.Akif ALTUNAY
Artan Rekabet Ortamında Kobi'lerin Sorunları ve Buna İlişkin Bir Araştırma

Dr. Caner DİNÇER
Turkish Internet User's Demographics And Internet Usage

Prof.Dr.Selahattin GÜRİŞ - Dr. Metehan YILGÖR
OECD Ülkelerinde Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Arasındaki İlişki: Panel Veri İle Nedensellik Analizi

Prof.Dr.Ahmet ÖZTÜRK - Yard.Doç.Dr.İrfan ERTUĞRUL - Ar.Gör.Nilsen KARAKAŞOĞLU
Nakliye Firması Seçiminde Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yard.Doç.Dr. Erdal DİNÇER
Veri Zarflama Analizinde Malmoqist Endeksiyle Toplam Faktör Verimliliği Değişiminin İncelenmesi ve İMKB Üzerine Bir Uygulama

Yard.Doç.Dr.Gülnur Eti İÇLİ - Yard. Doç.Dr.Adil OĞUZHAN
Cep Telefonu Marka Tercihinde Etkili Olan Faktörler

Dr. Habip KOÇAK
En Uygun Özel Dershane Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yönteminin Uygulanması

Dr. Ahmet AYDIN
Endüstri İçi Ticaret ve Türkiye: Ülkeye Özgü Belirleyicilerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Prof.Dr. Jale CİVELEK
Central Asia: Interellations Between Corruption, Rule Of Law, Democracy And Stability and its International Dimension

Dr. Gary CHAMBERS
Hans Morgenthau'nun Uluslararası İlişkilere Yaklaşımı Üzerine Eleştirel Bakış Açıları

Dr. M.Akif ÖZER
Ulusal Kamu Yönetimlerinin Avrupa Birliğine Uyumu

Dr. Nihat GÜLTEKİN - Dr. Ahmet TERZİOĞLU
Kamu Kesimi Ücret Politikası


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 11.10.2013 14:00:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM