1989 Yılı Sayı I-II

Tüm dosyalar pdf formatındadır.

Kapak - Giriş - İçindekiler

Nazım EKREN
Ticari Bankacılık Sisteminde Firma Teorisi: Bir Yaklaşım 

Suat OKTAR
Sovyet Dış Ticaretinde Perestroyka: Ortak Yatırımlar 

Selim Jafer Karatash
Economic Theory of IBN Khaldun and Rise and Fall of Nations

Şevki KAYLAV
İşsizliğin Girdi-Çıktı Yöntemiyle Ölçülmesi 

Jürgen Kromphardt (Çev. İpek YILMAZ)
Phillips Eğrisinin Yorumu Üzerine 

N.Alkan SOYAK
Lewis ve Ricardo: Yeniden Yorumu 

Şadi Can SARUHAN
Search for Growth and Development in Firms: Strategic Management

Şener DİLEK
Malatya İlinde Faaliyet Gösteren İmalat Sanayimdeki Firmaların Bir Anket Kapsamı İçerisinde Tanıtılması ve Finansal Yapılarının Özet Bir Değerlendirilmesi
 
Niyazi BERK
Kredi Değerliliği Açısından İşletmelerde Nakit Akışı Analizi 

Seval YAKIŞAN
Üreticiden-Tüketiciye Kamyon Pazarları Üzerine Araştırma

Nevin DENİZ
İşletmelerde Yönetici Personel Planlaması

Sahavet GÜRDAL
Teknolojik Değişim ve Türkiye

Aypar TOPKARA
Vadeli İhracatın İhracatçıya Getirdiği Riskler ve Bankacılık Sektörünün Sağladığı Finansman Türleri

Mehmet ÖZKAN
G.İ.G. Yükleme Oranlannın Belirlenmesinde Kapasitenin Önemi

Ö.Faruk BATIEL
Vergi Kayıp ve Kaçaklannın Temel Etkenleri

Turgay BERKSOY
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu İktisadi Teşebbüsleri "Özelleştirme Meseleleri"

Erişah ABDURRAHİMOĞLU
1653 ve 1654 Tarihli Osmanlı Bütçelerinin Değerlendirilmesi

Sacit ADALI
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanma İlkeleri

Jale CİVELEK
Les Potentialités Des Conflits Entre La "Turquie et un Pays Voisin Non-Membre de L'Otan: La Bulgarie

Emin MEMİŞ
1921 Teşkilât'ı Esasiye Kanununun Kaynağı Olan Atatürk'ün Halkçılık Programından İzlenimler

Esra ÇAYHAN
Türkiye-Avrupa Topluluğu İlişkileri: 1973-1980 

Güzin ÜÇIŞIK
Türk Hukukunda Anonim Ortaklıkların Tahvil Çıkarması 

Nevin SOYGÜR
Sone Eren Bir Anonim Şirketin Ticari Faaliyete Devam Etmesi Mümkün müdür?

Ayşe Nur BERZEK
Anonim Ortaklığın İnfisah Etme Nedenlerinden Esas Sözleşmesindeki Sürenin Dolması Nedeni

İsmail Hakkı BİÇER
Türkiye’de İlk Sendikacılık Hareketleri ve Tarihi Gelişimi

Gültekin YILDIZ
Marmara Bölgesindeki Otomativ ve Yan Sanayii İşletmelerinde İş - Kazaları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Şemsettin BAĞIRKAN - Selâhattin GÜRİŞ - Şevki KAYLAV (İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından değerlendirilmiştir. )
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarının İş Bulma Durumları ve Fakülte Mezun İlişkileri Üzerine Bir Araştırma 


Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 03.10.2018 15:43:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM