Faculty of Economics

Faculty of Economics

1992: Issue I-II

All files in pdf format.

Cover - Intro - Contents

M. Emin ARAT
Net İşletme Sermayesi ile Karşılaşılan Sorunlar

Ali İhsan BAŞOL 
Kur Farkları ve Maliyetler

İsmail Hakkı ARMUTLULU
Parametrik ve Deneysel Olabilirlik Oranlarının İrdelenmesi

Bahadtin RÜZGAR
Sürekli Yapıda Bir Modelin İhtimal Yoğunluk Fonksiyonu Olarak İncelenmesi

Şeyda Türk SMITH - İnci ARTAN
Bankacılık Sektöründe Kadın ve Erkek Yöneticilerin Başarı Atıfları, Mesleki Beklentileri ve Değer Sistemlerinin İncelenmesi

İbrahim ANIL
1980 Sonrası Uygulanan Ekonomik Politikaların Firma Performanslarına Etkisi ve Minsky'nin Mali Krizlerin Yapısallığı Tezi Üzerine Bir Deneme 

Uğur YOZGAT
Biçimsel Örgütlerde Kontrolün Dağılımı

Turgay BERKSOY 
Kamu Ekonomisi Kesimi Vergi Gelirleri ve Vergi Potansiyeli İlişkisi (Türkiye Örneği)

İnci USER
Vergi Psikolojisi ve Vergilemenin Psikolojik Sınırı

A. J. CULYER (Çev: Dilek YILMAZCAN)
Karma Ekonomide Sağlık Hizmetleri

Dilek YILMAZCAN
Optimal Vergilendirme

Jale AKMEL 
Turizm Sektöründe Stres Kavramı

Gültekin RODOPLU
Utilisation Des Ratios De Rentablite Des Capitaux Dans Les Establissements Bancaires

This page updated by Faculty of Economics on 21.09.2018 17:07:41